HĽADANIE STRÁNOK

Zmluva o prenájme priestoru: vzorka, príklad vyplnenia

Napriek hospodárskej kríze, trh s prenájmomdostatočne živý. Dopyt aj ponuka rastie každý deň. Lízingové transakcie sa uzatvárajú medzi právnickými a fyzickými osobami, ako aj v zmiešaných verziách. Pri vypracovávaní zmluvy by ste mali dodržiavať jasné pravidlá, ktoré ochránia vaše práva a nebudú spochybňovať transakciu niektorou zo strán.

Právny základ

Základné pravidlá pre vzorku nájomnej zmluvypriestorov upravuje Občiansky zákonník, najmä kapitoly 34 a 35. V prvej časti kapitoly 34 sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky typy lízingu.

Väčšina informácií predpísaných v kódexe,má dispozičný charakter. V praxi majú strany transakcie právo určiť formu a zásady svojich vzťahov nezávisle. Normy právnych predpisov sa uplatňujú v prípade, že strany nestanovili pravidlá správania v konkrétnej situácii. Nevyhnutným charakterom sú normy týkajúce sa ochrany zákonných práv oboch strán transakcie a tretích strán. Tento prístup zákonodarcu umožňuje vyvážiť právne lízingové vzťahy a v žiadnom prípade nie je v rozpore so zásadami slobody transakcií.

Vzorka zmluvy o prenájme predpoklada predpokladá záväznosť transakcie v bežnej písomnej podobe, ak nie je na úrovni normatívnych aktov ustanovené inak.

prenájom priestorov

Forma zmluvy

Povinná transakcia medzi podnikmije v písomnej forme. Ak vzorka nájmu bytového predpokladu predpokladá, že strany sú fyzické osoby, suma transakcie by nemala presiahnuť 100 tisíc rubľov. Ak sa na transakcii zúčastňuje aspoň jedna právnická osoba, musí sa prenájom vykonať aj na papieri.

zmluva o prenájme nebytových priestorov

preambuly

Spravidla sa táto časť zmluvy venuje najmenej pozornosti, ale márne. Nesúlad medzi údajmi uvedenými v zmluve a skutočnosťou môže viesť k uznaniu transakcie za neplatnú.

Vo vzorke nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch bytu sú predpísané nasledujúce informácie:

 • úplný názov zmluvy, jej počet a miesto zostavenia, dátum;
 • úplné informácie o zmluvných stranách, medzi ktorými je zmluva uzatvorená.

Ak ide o uzavretie transakcie medzipodniky, preambula vhodné uviesť kompletný názov a právna forma každého z účastníkov, uveďte meno osoby, ktorá podpísala dokument, názov dokumentu, ktorým sa právo prenosu podpísať (Chartu alebo plná moc).

V prípade dohody medzi súkromnými osobami uveďte názov, údaje o pasoch. Ak sa IP zúčastňuje transakcie, je potrebné uviesť jej registračné údaje, daňový kód.

ukončenie nájmu

Predmet zákazky

Vo vzorke zmluvy o prenájme izby sa ukazuje, žev priebehu transakcie musia byť zaznamenané kompletné informácie o majetku, ktorý má byť prevedený s jeho popisom. Musí sa uviesť najmä umiestnenie objektu, jeho plocha, počet miest a pod. Je povinné zadávať v zmluve informácie o záťaži alebo zatknutí majetku.

Malo by sa pamätať, že právo na prenájomnielen vlastník objektu nehnuteľnosti je obdarený. Súčasné právne predpisy nezakazujú uzavretie transakcií pre tých, ktorí nevydali svoje vlastníctvo. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený zveriť postup na podpis zmluvy a prenájom priestorov tretej strane.

Ak v zmluve neexistuje žiadna informácia týkajúca sa popisu nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť nemôže byť identifikovaná a transakcia môže byť vyhlásená za neplatnú.

Cena a podmienky jej nárastu

Vzor nájmu bytuako aj neobývané, obsahuje informácie o nákladoch a podmienkach možného nárastu. Na legislatívnej úrovni však nedostatok takýchto informácií nevyžaduje uznanie transakcie za neplatnú. V tomto prípade bude platba podliehať čiastke, ktorá sa vzťahuje na podobné nehnuteľnosti. Ale táto situácia zvyčajne nie je vhodná pre zmluvné strany a cena je pevne stanovená. Platba za lízingovú transakciu je možné uskutočniť inými spôsobmi. Napríklad v účte:

 • podielu na určitých príjmoch;
 • zlepšenie nájmu nájomcom;
 • služieb zo strany nájomcu.

Vo vzorovej zmluve o prenájme nebytových priestorov v BratislaveNapríklad sú často predpísané informácie o prípadoch zmien výšky nájomného. Vo všeobecnosti platí, že nájomná cena by sa nemala meniť viac ako raz za rok. Hoci môžete nájsť znenie, že lízing sa líši mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od zmeny miery inflácie. V tomto prípade sa odporúča, aby nájomcovia v čase podpisu dohody obmedzili v rámci určitých obmedzení možné zvýšenie cien.

V zmluve a objednávke sa odporúča popísaťzníženie nájomnej ceny, ak sa podmienky používania nehnuteľnosti výrazne zmenili, kvalitatívne charakteristiky nebytových priestorov sa zhoršili a nie v dôsledku zavinenia nájomcu.

Termín dohody

Model prenájmu priestorov medzijednotlivcov a podnikov obsahuje informácie o dobe platnosti. Ak neexistujú takéto informácie, zmluva sa bude považovať za uzavretú na dobu neurčitú. Z tohto dôvodu strany dostávajú dodatočné práva. To znamená, že jeden z nich má právo kedykoľvek zrušiť zmluvu, pričom druhý deň upozornil 1 mesiac pred očakávaným dátumom ukončenia transakcie, pokiaľ nie sú v texte dokumentu stanovené iné podmienky.

zmluva o ukončení prenájmu nebytových priestorov

Ak zmluva stanovuje dlhšiu dobu, ako je stanovená zákonom, takáto transakcia sa bude považovať za uzatvorenú na obdobie určené v normatívnom akte.

Povinnosti strán

Každá dohoda je vzájomnými právami a povinnosťami, ktoré sú písomne ​​potvrdené.

Povinnosti prenajímateľa

Vlastník nehnuteľnosti (alebo jeho oprávnená osoba) je povinný poskytnúť predmet nájmu v podmienkach stanovených v zmluve. Podmienka nehnuteľnosti a jej účel musí byť v súlade s podmienkami zmluvy.

Obvykle je technická časť a popis objektunehnuteľnosti, predpísané vo vzorke nájomnej zmluvy o priestore medzi právnickými a fyzickými osobami, sú úplne zdvojené v akte o prevzatí a prevode, ak strany potvrdzujú, že nemajú žiadne vzájomné pohľadávky a stav nehnuteľnosti.

Za možné je prenajímateľ zodpovednýnedostatky, ktoré má premiestnený majetok, ktoré nájomca nevedel a nemohol vedieť, ale odhalil ich v procese vykorisťovania. V tomto prípade nájomca má právo požadovať ukončenie zmluvy alebo odstránenie všetkých zistených nedostatkov v pomere k zníženiu nájomného.

Ak boli stanovené konkrétne nedostatky nebytových priestorov v zmluve, nájomca nemá právo požadovať odstránenie týchto nedostatkov v dôsledku prenajímateľovi.

prenájom priestorov medzi právnickými osobami

Povinnosti nájomcu

Základná povinnosť užívateľanehnuteľnosti - včasné zaplatenie nájomného a dodržiavanie všetkých pravidiel prevádzkovania nebytových priestorov a podmienok zmluvy. Napríklad, ak majú priestory určený účel (kancelária), nájomca nemá právo na pobyt tam.

Ako pravidlo, vo vzorke prenájmu bytovpriestory s jednotlivou entitou uvádza informáciu, že nájomca sa zaväzuje zúčastniť sa na všetkých nákladoch na prevádzkovanie predmetu prenájmu, platiť za plyn pred aktuálnou opravou. Suma a postup uhrádzania poplatkov za služby sú určené zmluvnými stranami.

V predvolenom nastavení musí byť podnájomdohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti, ak nie sú v zmluve uvedené priamo iné podmienky. Prenájom nehnuteľnosti nájomcom tretej strane neodstráni z prvej povinnosti zachovania objektu.

K dispozičnej norme je ustanovenie,že obidve zmluvné strany nájomnej zmluvy majú povinnosti týkajúce sa vykonávania súčasných a veľkých opráv. Strany majú právo skončiť samostatne, kto, kedy a na náklady ktorých vykoná opravy.

vzorku nájomnej zmluvy o obytnom priestore jednotlivca

Ukončenie zmluvy

Podobne ako akýkoľvek druh transakcie, prenájom je dohoda medzi dvoma stranami, ktorá môže byť ukončená v dôsledku uplynutia lehoty alebo predčasne z iných dôvodov.

Viaceré ustanovenia uvedené vo výpovednej doložke vo vzorke nájomnej zmluvy umožňujú prenajímateľovi požiadať súd o ochranu svojich práv, ak:

 • sa výrazne zmenili kvalitatívne charakteristiky prenajatého majetku;
 • Nájomca viac ako 2 krát za sebou neplatí poplatok za používanie miestnosti;
 • nájomca porušuje dohodu o používaní predmetu prenájmu;
 • Nájomca je povinný vykonávať veľké opravy, ale nikdy to neurobil.

Vo vzorke nájomnej zmluvy pre nebytové priestory môže zrušenie transakcie uskutočniť predčasne nájomca, ak:

 • akceptovaný majetok nie je spôsobilý na používanie z dôvodov, ktoré nie sú ovplyvnené konaním alebo nečinnosťou nájomcu;
 • existuje odmietnutie povinnosti vykonávať väčšie opravy prenajímateľom, ak je pridelené vlastníkovi priestorov zmluvnými podmienkami;
 • Ak prenajímateľ vytvára prekážky pre používanie nájomného objektu, odmieta ho previesť;
 • majetok bol prevedený s vadami, ktoré nájomca nemohol vedieť v čase prijatia.

Postup zrušenia

Nie vo všetkých situáciách prenajímateľ alebo nájomcavykonáva jednu osobu. Napríklad, ak hovoríme o vzorke prenájmu premisu medzi právnickými osobami, je nepravdepodobné, že riaditeľ podniku, ktorý podpísal zmluvu hodinky na platbu. Účtovník môže tiež zabudnúť alebo z nejakého dôvodu nezaplatí. Pre tieto prípady občiansky zákonník predbežne oznámi stranám, že jeden z nich splnil svoje záväzky v dohodnutom čase. Po odovzdaní takéhoto oznámenia, ak druhá strana nepodnikla žiadne kroky a nepokúsila sa splniť svoje záväzky, druhá strana môže už oznámiť ukončenie nájmu.

vzorku nájomnej zmluvy o obytnom priestore jednotlivca

V prípade predčasného ukončenia liečby sa odporúčapodpísať príslušnú dohodu. Najlepšie je, aby bol takýto dokument poskytnutý vo vzorke zmluvy o prenájme nebytových priestorov. Ukončenie podľa tohto dokumentu nie je upravené platnými právnymi predpismi, ale musí mať niekoľko povinných požiadaviek:

 • dátum zostavenia, miesto;
 • úplný opis podrobností strán s odkazom na súčasný lízing;
 • dôvody, ktoré umožňujú predčasné ukončenie zmluvy;
 • informácie, že strany po podpísaní dohody nemajú voči sebe žiadne vzájomné nároky.

Osvedčenie o prijatí musí byť vypracované na základe dohody.

Bezplatné používanie

Existuje taká forma vzťahu akobezodplatný prevod majetku. Na legislatívnej úrovni sa takáto dohoda nazýva zmluva o pôžičke alebo bezplatné používanie. Vo vzorke zmluvy o prenájme priestorov bez prenájmu prenajímateľ vystupuje ako veriteľ a užívateľ je dlžníkom.

Ak ide o prenos sociálnehobývanie, zákon o bývaní nezakazuje takúto transakciu na dobrovoľnom základe, ale s povinným oznámenie miestnej samosprávy, to je vlastne vlastník takéhoto bývania. Najdôležitejšie je, že veriteľ je povinný oznámiť miestnej vláde, ale nie získať od nich súhlas. Obmedzenie môže byť iba porušením účtovného štandardu životného priestoru pre 1 osobu. V každom meste je to norma. Napríklad v Belgorod - to je 15 metrov štvorcových. m., av Moskve - 10 metrov štvorcových. m.

Treba poznamenať, že ak sa nájomná zmluva skrýva bežná nájomná zmluva, potom nie je možné vyberať nájomné ani na súde.

</ p>
 • vyhodnotenia: