HĽADANIE STRÁNOK

Dotácie na bývanie. Ako získať dotáciu? Príspevok na bývanie pre vojakov

Čo sa myslí pod pojmom "dotovanie"? Aké sú dotácie na bývanie a čo môžu získať? Ako požiadať o verejné služby? Ak máte záujem o odpovede na tieto otázky, tento článok je pre vás. V ňom poskytneme potrebné informácie o cielených programoch pomoci rôznym segmentom obyvateľstva a povieme vám, ako formalizovať dotácie. Okrem toho budeme popísať, aké dokumenty sú potrebné pre toto a kam ísť.

dotácie na bývanie

Definícia pojmu

V rámci dotácie (lat. "podpora") znamená určitú finančne cielenú pomoc, ktorú štát poskytuje niektorým, väčšinou chudobným, častiam obyvateľstva. Nepredpokladá to vydávanie hotovosti, ale umožňuje vám získať akékoľvek výhody. Charakteristické znaky dotácie sú:

 • bezplatný základ pre finančnú podporu;
 • čiastočné, čiastočné financovanie;
 • špecifickej a cielenej povahy pomoci;
 • rozpočtového charakteru financovania.

V Ruskej federácii dotovanie, teda poskytovanie pomociobčania, ktorí majú ťažkú ​​finančnú situáciu, sa vykonávajú v rôznych sférach. Dotácie na bývanie môžu čiastočne kompenzovať náklady na bývanie v kritickej finančnej situácii.

príspevok na bývanie pre vojakov
Dotácie Spoločenstva pomáhajú chudobnýmObčania platí služby pre vodu, kúrenie, elektrinu a ďalšie. Tiež štátnej pomoci osôb, ktoré cestujú na ďalekom severe, a mladé rodiny, ktorí sú v zúfalej potrebe zlepšiť životné podmienky. Bohužiaľ, nie všetci občania sú si vedomí skutočnosti, že majú nárok na jednorazovú pomoc grant. Poďme zistiť, ako získať pomoc od štátu a aké sú pravidlá poskytovania dotácií.

Opatrenia pomoci a podpora občanov s nízkymi príjmami

Vláda Ruskej federácie poskytuje pomocrodiny v ťažkej finančnej situácii, vrátane poskytovania finančných prostriedkov na nákup bývania. Príjemcovia týchto dotácií má tendenciu uprednostňovať chudobných a sociálno nechránené populácie - slobodní ľudia, s nízkymi príjmami a početnej rodiny, osoby so zdravotným postihnutím a ďalších skupín občanov, ktorí majú nižšie príjmy než zákonom stanoveného minima. Príspevok na bývanie Príprava bude možné za dvoch podmienok: uznanie rodiny alebo osoby, ktoré žijú samy chudobné, a prítomnosť zavedeného potrebu zlepšiť životné podmienky. Chudobní sú tí, ktorí majú v danom regióne príjmy nižšie ako je minimálna životná úroveň. Zároveň je dôležitou podmienkou, že zažívajú významné finančné ťažkosti, nie podľa okolností, ktoré na nich závisia. Napríklad rodina nebude považovaná za chudobnú, ak jej zdatní členovia užívajú drogy alebo trpia alkoholizmom, a preto nefungujú.

oddelenie pre dotácie na bývanie

Definícia rodiny v súčasných právnych predpisoch Ruskej federácie

Treba poznamenať, že zákonodarná moc Ruskej federácierodina považuje skupinu ľudí, ktorí žijú spoločne, ktorí majú spoločnú farmu a ktorí sú nevyhnutne akéhokoľvek druhu príbuzenstva, ustanovené zákonom a zdokumentované. Podľa Rodného kódexu Ruskej federácie, rodinní príslušníci zahŕňajú manželov, deti a rodičov, ako aj adoptovaných a adoptívnych rodičov. To znamená, že rodina môže byť považovaná za rodiča, ktorý vychováva dieťa, manželský pár, ktorý nemá deti alebo adoptoval deti. V prípade, že manželstvo bolo oficiálne registrované, ale členovia žijú oddelene a nemajú spoločnú domácnosť, nemôžu byť považovaní za rodinu, a preto nemajú právo na štátnu pomoc vo forme dotácií na bývanie.

Stanovíme výšku životného minima

Životné minimum je definované akominimálnu výšku príjmu, ktorá je potrebná na zabezpečenie normálnej životnej úrovne. V Rusku sa jej hodnota vypočítava na štvrťročnej báze, pričom spotrebiteľský koš a štatistika cien potravín, nepotravinové položky, ako aj náklady a služby potrebné poplatky a poplatky. V rôznych predmetoch Ruskej federácie sa životné minimum môže líšiť.

dotácie na bývanie pre mladú rodinu
Je tiež dôležité, že pre rôzne kategórieobyvateľov - občanov, detí a dôchodcov - je založený samostatne. Pri určovaní rodiny chudobných sa vykoná nasledujúci postup. Nastavte regionálnu hodnotu životného minima za posledný štvrťrok. Ďalej sa porovnáva s priemerným príjmom rodinných príslušníkov (alebo jediného človeka) na obyvateľa získaných za posledné tri mesiace, ktoré predchádzali odvolaniu orgánom sociálnej ochrany. Všetky príjmy príbuzných sa zvyšujú a rozdeľujú o 3, v dôsledku čoho sa získa priemerná suma príjmu za jeden mesiac. Výsledok je ďalej rozdelený počtom členov rodiny. Ak je priemerný príjem na hlavu nižší ako životné minimum, potom má rodina po predložení žiadosti orgánom sociálnej ochrany všetko dôvody na to, aby sa dostala do zlého stavu.

Získame štatút chudobnej rodiny

Rozpoznať rodinu chudobnýchprejdite na oddelenie sociálnej ochrany obyvateľstva. Vo veľkých mestách fungujú také orgány sociálnej pomoci a podpory v každom okrese. Pri podávaní žiadosti bude potrebné poskytnúť balík dokumentov vrátane:

 • cestovný pas;
 • osvedčenie o INN;
 • osvedčenie o registrácii manželstva;
 • rodný list dieťaťa;
 • osvedčenie o registrácii v mieste bydliska;
 • osvedčenia a iné dokumenty, ktoré môžu potvrdiť výšku príjmu;
 • doklady o majetku (katastrálne osvedčenie, osvedčenie o vlastníctve).

Je možné špecifikovať zoznam všetkých potrebných dokumentovNa oficiálnej webovej stránke miestnej agentúry pre sociálnu ochranu alebo priamo na mieste. V prípade poskytnutia všetkých otázok a fotokópií, ktoré vyhovujú žiadosti, po 10-30 dňoch bude rodina uznaná za potrebnú.

komunitné dotácie

Vydávame dotáciu na bývanie

Po získaní statusu "potrebného" môžetepokračovať v registrácii dotácií na bývanie. Tí, ktorí potrebujú zlepšiť svoje životné podmienky, môžu byť uznaní za členov rodiny v prípade, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • rodina nemá nárok na bývanie na základe sociálnej pracovnej zmluvy;
 • rodina nevlastní obydlie;
 • Miestnosť, v ktorej žijú členovia rodiny, je oficiálne uznaná ako núdzová;
 • vážne chorá osoba s nevyliečiteľnou chorobou (napríklad tuberkulóza) žije so svojou rodinou;
 • rodina má bývanie, ale minimálna plocha pre člena sa nedodržiava.

Ako získať dotáciu? Predovšetkým je potrebné poskytnúť balík dokumentov oddelenia pre dotácie na bývanie - orgánu miestnej samosprávy. Spravidla je potrebné priniesť cestovný pas, potvrdenie od domu a BTI, osvedčenie o katastrálne a registračných komory, ktorá sa potvrdila neprítomnosť / prítomnosť objektov v majetku. Po predložení dokumentov sa komisia do 30 dní rozhodne, či registruje rodinu, ktorá potrebuje zlepšenie životných podmienok.

získať príspevok na bývanie
Ak je rozhodnutie pozitívne, správa vydádokument a priraďte číslo do frontu. Teraz je len potrebné počkať (bohužiaľ, čakanie môže trvať od šiestich mesiacov po desať alebo viac rokov). Hoci v niektorých prípadoch je možné získať mimoriadnu dotáciu na bývanie. To platí pre ľudí, ktorí trpia vážnymi chorobami a potrebujú samostatné bývanie, ako aj pre bývanie v núdzových budovách, ktoré nie sú predmetom opravy a rekonštrukcie.

Dostávame peniaze na nákup nového priestranného bývania

Poskytujú sa bezplatné dotácie na bývanieiba bankovým prevodom. Suma, ktorá bude poskytovať mestská správa, bude závisieť na priemernú trhovú cenu 1 m² obytnej plochy, od normy rodinného priestoru s určitým počtom obyvateľov a počtom rokov, ktoré uplynuli od okamihu registrácie. Stojí za zmienku, zvyčajne maximálna dotácia nepresahuje 70% nákladov na bývanie. Spravidla, peniaze pridelené mestom nestačí kúpiť bývanie, takže v takom prípade bude potrebné predať existujúci obytný priestor, pridať finančné prostriedky z osobných úspor alebo použiť hypotéku.

dotácie dôchodcom
Možno použiť dotácie na bývaniepol roka od prijatia certifikátov. Prijaté prostriedky môžete nasmerovať výlučne na zlepšenie podmienok bývania, to znamená kúpiť nový byt, postaviť dom (alebo zvýšiť jeho plochu vďaka opravám a stavebným prácam) a splatiť platby v stavebnom družstve.

Podpora bývania pre mladé rodiny

V Ruskej federácii v rámci programu "Bývanie"podprogram s názvom "Poskytovanie bývania pre mladé rodiny". Zahŕňa poskytovanie finančnej pomoci na získanie obytných priestorov pre mladé manželské páry. Ak chcete získať osvedčenie o bývaní pre tento program, musíte mať nasledujúce podmienky:

 • vek manželov (alebo jedného manžela, ak je rodina neúplná) nesmie prekročiť 35 rokov;
 • rodina je zaregistrovaná na zlepšenie podmienok bývania;
 • rodina má úroveň príjmu, ktorá umožňuje splatiť zostatkovú hodnotu bytu.

pravidlá poskytovania dotácií
Zahrnúť do tohto programu mladú rodinuBudete musieť poskytnúť dokumenty na oddelenie dotácií na bývanie - obecný úrad. Nutne vyžadovať, aby žiadosť o zaradenie do programu a poskytnutie dotácií (2 ks.) Pas rodinných príslušníkov, potvrdenie od BTI, Jednotného štátneho registra, čo potvrdzuje, že rodina potrebuje na zlepšenie podmienok bývania a nemá v nehnuteľného majetku. Do 10 dní od predloženia všetkých potrebných dokumentov Komisiu, aby zvážila, a potom vydá verdikt o zaradení / nezaradení mladých rodín v programe. S priaznivým výsledkom manželského páru v poradí dôležitosti môžu získať certifikát bývanie.

Dotácia bývania pre vojakov. Pomoc veteránom Veľkej vlasteneckej vojny a zdravotne postihnutým

V Rusku, finančná pomoc na nákup bývaniaJe to dané nielen chudobných a mladé rodiny. Vydané bez príspevok na bývanie opravári zamietnutý (vyhodený), dĺžka ktorých prevádzka je 10 rokov a viac, ktoré nemajú vlastníctvo objektu a uznávanú potrebu zlepšiť ich podmienky a výhradami k opätovnému usadeniu vo vojenských táboroch uzavretý a samostatný druh. Dotácia pre armádu je 80% nákladov na bývanie (sociálne normou námestie). Zatiaľ čo zvyšných 20% občanov musieť zaplatiť z vlastných úspor alebo vziať pôžičku.

príspevok na bývanie zo strany armády
Príspevok na bývanie pre vojenský personál, ktorý má skúsenostiviac ako 25 rokov, sa poskytuje vo výške 100% kúpnej ceny bývania. Na výpočet výšky pomoci sa používa sociálna norma celkovej plochy bývania: 33 m² pre jednu osobu, 42 m² pre dvojčlennú rodinu a 18 m² pre každú osobu pre rodinu troch alebo viacerých ľudí. Okrem vojakov sa štát stará o veteránov druhej svetovej vojny a invalidov. Nenecháva bez dozoru vládu Ruskej federácie a občanov pracujúcich v rozpočtovej oblasti. Majú tiež možnosť získať dotáciu na kúpu bytu v poradí.

Dotácie Spoločenstva

Takže komunálna dotácia - čo je to? Faktom je, že kategória občanov s nízkym príjmom môže podať doklady nielen o jednorazovej bezplatnej dotácii. Pre nich, Kódex bývania Ruskej federácie poskytuje výhody pre platby verejných služieb a obytných priestorov. Dotácie Spoločenstva sa poskytujú, ak náklady na zaplatenie za byt, vodu, vykurovanie atď. Presahujú 22% celkových príjmov rodinných príslušníkov. Veľkosť dotácie sa vypočítava v súlade s regionálnou normou. Občania s nízkym príjmom môžu získať takéto dávky kontaktovaním centra dotácií na bývanie - orgánu sociálnej ochrany obyvateľstva.

bytové centrum
Dotácie pre dôchodcov budú poskytnuté v roku 2009v prípade, že sú občanmi Ruskej federácie, majú registráciu na pobyt, a podiel na zaplatenie bytu a služieb presahuje 22% nákladov. Je dôležité mať na pamäti, že dotácie bude poskytovaná v prípade, že občania žiadny dlh platiť za služby verejné služby a nájomné. Chudobní ľudia poberať dávky musí pripraviť potrebné dokumenty: žiadosť o dotácie, cestovný pas, potvrdenie o zložení rodiny, potvrdenie vlastníctva alebo iných dokladov potvrdzujúcich vlastníctvo bývania na právnom základe, výkaz ziskov za 6 mesiacov, kópie knihy rekordov zamestnania, doklad o poistení, potvrdenku o zaplatení elektriny a plynu po dobu 6 mesiacov, a iní. Zúžiť zoznam požadovaných dokladov môže byť priamo v agentúrach sociálnej podpory.

</ p>
 • vyhodnotenia: