HĽADANIE STRÁNOK

Úlohy psychológie

Úlohy modernej psychológie, aké sú? V poslednej dobe sa psychológ existuje viac a viac otázok, a to ako teoretické a praktické plán, ktorý vedie k jeho rýchlemu rozvoju. Hlavnými úlohami psychológie je štúdium psychologických zákonov v ich neustálemu vývoju a rozširovanie pred psychologického výskumu. Potom, čo sa neustále mení pojmový aparát, nové disciplíny a celé odvetvie vedy.

Jednotlivé úlohy psychológie sú veľmi rôznorodé,pretože pokrýva vlastnosti človeka, jeho stav a procesy, ktoré sa s ním vyskytujú, rozlišovať vlastnosti objektu, ktorý ovplyvňuje ľudské zmysly, a boj motivácie jednotlivca. Niektoré z týchto javov boli študované dosť hlboko, zatiaľ čo iné boli práve zistené ako skutočnosť. A posledné úlohy psychológie vo svojej teoretickej časti spočívajú v porovnávaní, integrácii a systematizovaní všetkých nahromadených vedomostí a riešení metodologických problémov, ktoré nevyhnutne vznikajú súčasne.

Základné kategórie tejto vedy sa odzrkadľujú,aktivity, osobnosti a komunikácie, ako aj sociálnych a biologických konceptov. Najťažšie úlohy psychológie sú identifikácia všetkých objektívnych spojení medzi prírodnými a spoločenskými vlastnosťami človeka, korelácia sociálnych a biologických determinantov v priebehu jeho vývoja. Nie je to tak dávno, táto veda bola výlučne filozofickou disciplínou, avšak v poslednej dobe je jej praktická úloha čoraz dôležitejšia. Psychologické testy na prijímanie do práce sa vykonávajú v priemysle i vo verejnej správe, úlohy psychológie sa rozhodujú nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v každej strednej škole. Úlohy, ktoré vyžadujú, aby umelca vykonával psychologické kompetencie, môžu teraz vzniknúť v akejkoľvek sfére spoločnosti, aby sa eliminoval škodlivý vplyv takzvaného "ľudského faktora", ktorý, ak je zanedbávaný, niekedy vedie k najviac nepredvídateľným a obrovským problémom. Pod pojmom "ľudský faktor" sa v súčasnosti rozumie celý rozsah psychologických, psychofyziologických a sociálno-psychologických charakteristík ľudí, ktorí môžu nejako ovplyvniť určitý druh ľudskej činnosti.

Hlavnými úlohami psychológie sú tvorbavedecký základ pre najrýchlejšie zverejnenie objektívnych zákonov, ktorými podlieha celý systém psychologických javov, od najjednoduchších pocitov až po psychické vlastnosti jednotlivcov a zlepšenie výchovy a vzdelávania mladšej generácie. Spoločnosť postupne pochopila dôležitosť aplikovaných problémov psychológie pri riešení každodenných problémov každého jednotlivca, čo viedlo k vzniku a postupnému rozvoju psychologickej podpory v systéme verejného vzdelávania. V súčasnosti je takáto služba vo fáze vývoja av budúcnosti je vyzvaná spájať vedu s širokým praktickým uplatnením výsledkov jej aktivít.

Z miesta, ktoré patrí medzi psychológiuiné vedy, závisí vo veľkej miere od pochopenia možnosti uplatnenia svojho vývoja v iných vedách, ako aj od využitia ich výsledkov vo vzťahu k psychológii. Je zaujímavé, že žiadna iná veda tak často nezmenila svoje miesto v systéme vedomostí, ako je psychológia. V súčasnosti funguje nelineárna klasifikácia akademika BM. Kedrova. Je postavený v tvare trojuholníka, ktorého vrcholy sú filozofické, prírodných a spoločenských vied a odráža rôznorodosť vzťahov s nimi psychológie, vzhľadom k blízkosti objektu. A v závislosti od tejto blízkosti je metóda a predmet psychológie orientované na zodpovedajúcu stranu trojuholníka.

</ p>
  • vyhodnotenia: