HĽADANIE STRÁNOK

Čo je sociálna a kultúrna činnosť?

Sociálna a kultúrna činnosť je proces,ktorá si kladie za cieľ vytvoriť podmienky na čo najúplnejšie sebeutvrzení a self-rozvoja skupín a osobností v oblasti voľného času. To rieši celý rad problémov spojených s organizovaním voľného času: s komunikačným, tvorba a asimiláciu kultúrnych hodnôt a ďalšie veci. Manažér spoločenských a kultúrnych aktivít, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe uspokojivého prostredia a verejných iniciatív v oblasti voľného času, pri riešení problémov náboženskej, historické, kultúrne, ekologické oblasti, problémy rodín a detí, pomocou špecifických foriem a metód.

manažér sociálnych a kultúrnych aktivít
Uznanie a spoločenské postavenie akcií v roku 2009viac závislé od úrovne vývoja teoretických základov, odhaľovania cieľov, predmetu, funkcií, vzorov. Sociálna a kultúrna aktivita má svoje vlastné, len jej vlastné vlastnosti. Najprv sa vyrába počas voľného času, vyznačuje sa dobrovoľnou a slobodnou voľbou, iniciatívou rôznych kolektívov, aktivitou jednotlivcov. Sociálno-kultúrne aktivity sú podmienené regionálnymi, etnicko-etnickými tradíciami a charakteristikami. Vyznačuje sa rôznymi druhmi, ktoré sú založené na umeleckých, politických, kognitívnych, každodenných, profesionálnych a iných záujmoch ľudí rôzneho veku. Implementácia sa vykonáva v neinštitucionálnych a inštitucionálnych formách. Sociálno-kultúrne aktivity sú bez rôznych druhov výroby, tréningových procesov, motivácie k zisku, podnikania. Pri výbere voľnočasových aktivít súvisiacich so sebarealizáciou, vlastným rozvojom, radosťou, komunikáciou, zdokonaľovaním zdravia a inými vecami sa zohľadňujú potreby a záujmy osoby.
sociálna a kultúrna činnosť

Sociokultúrne aktivity sú charakteristickéhlboká individuálna orientácia. Je to spôsobené tým, že nesie prvky, ktoré sú determinované sociálno-politickou a biologickou štruktúrou jednotlivca. Treba povedať, že predmetná činnosť môže byť kolektívna aj individuálna. Je charakterizovaná cieľavedomosťou. Cieľ, vedomý, vedie proces do pohybu. Takže predbežné myslenie po určení úloh, analyzovanie situácie, v ktorej sa bude konať, výber prostriedkov a metód dosiahnutia určuje postup činnosti v sociálno-kultúrnej sfére.

sociálnych a kultúrnych aktivít

Pri zvažovaní hlavných čŕt je vyvíjajúci sa, humanitárny charakter osobitne vyzdvihnutý. Je to spôsobené tým, že v jeho hlavnej aktivite sú kultúrne ciele.

Analýza podstaty organizačnéhoproces odráža interakciu tvorivých, reprodukčných, ako aj zmiešaných (reprodukčných a tvorivých) prvkov. Formatívna činnosť sa považuje za nevyhnutnú podmienku existencie a rozvoja človeka. Reprodukcia je nevyhnutná a povinná v mnohých formách voľnočasových aktivít, umeleckých amatérskych predstavení.

</ p>
  • vyhodnotenia: