HĽADANIE STRÁNOK

Nezaplatenie mzdy ako závažné porušenie

Každý môže byť odmenený za prácu. Toto je jeho osobné právo, ktoré je garantované ruským zákonom. Avšak nie všetci zamestnávatelia sú vo vzťahu k svojim povinnostiam rovnako opatrní. Jedným z najzávažnejších porušení, ktoré, žiaľ, nie je tak zriedkavé, je nezaplatenie miezd. Aby sa to nestalo, štát kontroluje úplnosť a aktuálnosť všetkých reliantových platieb. V niektorých prípadoch možno dokonca prijať donucovacie opatrenia, ktoré sa prejavujú ako právna zodpovednosť voči páchateľom.

V prípade, že organizácia má miestonezaplatenie miezd, je najlepšie prijať opatrenia na čo najrýchlejšie obnovenie. Na začiatku by ste sa mali obrátiť na zamestnávateľa. Môže sa podať osobne alebo poštou. Ak zamestnávateľ odmietne uspokojiť vašu požiadavku a nemôžete vyriešiť spor v rámci organizácie, môžete odporučiť odvolanie na komisiu, ktorá sa zaoberá pracovnoprávnymi spormi. Avšak predsúdne konanie nevedie vždy očakávaný výsledok zamestnancovi. V takýchto prípadoch sa nezaplatenie miezd stáva silným dôvodom na odvolanie sa na orgány činné v trestnom konaní, napríklad na prokuratúru alebo na políciu. V tomto prípade musí zamestnanec podať žiadosť na účely začatia trestného konania z dôvodu vážneho porušenia pracovného poriadku zamestnávateľom. Okrem toho môže zamestnanec podať žalobu na súde. Zároveň, ak vyhrá vec, dostane nielen mzdy, ale aj materiálnu kompenzáciu za oneskorenie.

Okrem iného môže zamestnanec všeobecnepozastaviť svoju činnosť až do prijatia finančných prostriedkov, ktoré sú jej splatné. Je potrebné písomne ​​oznámiť zamestnávateľovi. Výnimkou sú len ľudia, ktorí pracujú v organizáciách, ktoré poskytujú životne dôležitú činnosť obyvateľstvu alebo ktoré slúžia veľmi nebezpečným zariadeniam. Nemôžete prestať pracovať počas mimoriadneho stavu alebo stanného práva.

Avšak pred tým, než o to požiadatezamestnávateľ bol zodpovedný za nezaplatenie mzdy, je vhodné preskúmať, ako by sa mala vo všeobecnosti platiť v súlade so zákonom, pričom v tomto bode je potrebné určiť dobu jeho oneskorenia.

Kód práce stanovuje, že platbaPráca je povinne vykonávaná v minimálne polhodinových intervaloch. V tomto prípade je deň platby určený pracovnou zmluvou alebo kolektívnou zmluvou, ako aj vnútorný harmonogram organizácie. Ak sa nezaplatenie mzdy uvádza na pevných číslach, zamestnávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nesie hmotnú, administratívnu alebo disciplinárnu zodpovednosť. V niektorých prípadoch môže byť zamestnávateľ pripravený na trestný účet.

Ďalším častým problémom v poslednom časesa stane neplatenie mzdy po prepustení. Zákon ustanovuje, že vyplácanie všetkého odpracovaného času by malo byť vykonané v deň prepustenia zamestnanca. Ak v tom momente nebol v práci, výpočet môže byť vykonaný nasledujúcim číslom. Ak nezaplatenie mzdy po prepustení zamestnanca trvá viac ako pol mesiaca, môže požadovať nielen sumu rovnajúcu sa priemerným zárobkom za každý deň omeškania, ale aj materiálnu náhradu za morálnu ujmu. Výška náhrady v tomto prípade je stanovená dohodou obidvoch strán. Ak sa nedokážu dohodnúť, sú ich rozdiely vyriešené súdom.

Ak človek nedokáže dosiahnuť svoju vlastnúmôže získať svoje zárobky, môže sa obrátiť na kvalifikovaného právnika pre pracovnoprávne spory. Zhromaždí všetky potrebné dokumenty a na súde bude zodpovedne zastupovať záujmy svojho klienta.

</ p>
  • vyhodnotenia: